Manifest

Agresywna reklama zewnętrzna degraduje przestrzeń publiczną, będąc przejawem triumfu interesów prywatnych nad interesem publicznym. Brak skutecznych narzędzi prawnych nie może być argumentem dla zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań w tej sprawie.

Dlatego domagamy się:

1. Przyjęcia przez Radę Miejską w Łodzi polityki reklamowej, która ustali zasady eksponowania nośników reklamy wizualnej na terenie miasta i będzie podstawą do podejmowania przez władze Łodzi kolejnych działań i decyzji. W przyszłości, gdy prawo umożliwi gminom ustanawianie zasad eksponowania reklamy w drodze aktu prawa miejscowego, polityka reklamowa stanie się podstawą tego prawa.

2. Ustalenia w strukturze Urzędu Miasta Łodzi jednostki odpowiedzialnej za kompleksowe analizowanie problematyki reklamy w mieście oraz podejmowanie działań w celu realizacji polityki reklamowej.

3. Zobowiązania podmiotów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Łodzi (zarządcy dróg, szkół, ośrodków kultury itd.) do przestrzegania przyjętej polityki reklamowej, a także do powstrzymywania się od naruszania prawa (planów miejscowych) oraz od wywieszania reklam wielkoformatowych.

4. Egzekwowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi obowiązku likwidacji samowoli budowlanych – reklam wielkoformatowych. Działania takie prowadzi poznański PINB – powinny być one traktowane jako gotowy do skopiowania wzór.

5. Egzekwowania przez Prezydenta Miasta Łodzi od właścicieli nieruchomości postanowień obowiązujących planów miejscowych, określających zasady eksponowania reklam w przestrzeni publicznej. Obecnie, mimo obowiązywania planów miejscowych, zawarte w nich ustalenia dotyczące reklamy masowo nie są przestrzegane.