Prezydencki projekt ustawy dotyczącej reklamy w Sejmie

Prezydent w dniu 28 czerwca 2013 r. skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nazwa skomplikowana, złożona jest także treść ustawy, wprowadzająca do obowiązujących przepisów szereg zmian mających na celu ochrony krajobrazu. Kilka ze zmian dotyczy reklamy zewnętrznej – warto je przedstawić, ponieważ ustawa ma spore szanse na uchwalenie.

Projekt daje radzie gminy możliwość określenia, w formie uchwały, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała taka obowiązywałaby na terenie całej gminy i stanowiła akt prawa miejscowego, będą podstawą do podjęcia przez nadzór budowlany interwencji.

Projekt daje gminom możliwość wprowadzenia opłaty od reklam, pobieraną jedynie w przypadku, gdy rada gminy uchwaliła uchwałę reklamową, o której mowa powyżej. Opłata taka będzie dochodem gminy.

Projekt wprowadza także do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ważne definicje ujednolicające stosowanie przepisów. Oto one:

  • „reklama” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji popularyzującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;
  • „nośnik reklamy” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
  • „tablica reklamowa” – należy przez to rozumieć nośnik reklamy o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy; za tablice reklamowe uznaje się w szczególności banery reklamowe, reklamy naklejane na okna budynków po ich zewnętrznej stronie i reklamy remontowo-budowlane;
  • „urządzenie reklamowe” – należy przez to rozumieć nośnik reklamy inny niż tablica reklamowa;
    „reklama remontowo-budowlana” – należy przez to rozumieć reklamę umieszczaną na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy.

Przeczytaj projekt ustawy lub zapoznaj się ze stanem prac nad nim.