Plan 140. Osiedle Bałuty Zachodnie w rejonie rzeki Zimnej Wody i Aniołówki

Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łodzi obejmującego część osiedla Bałuty Zachodnie w rejonie rzek Zimnej Wody i Aniołówki.

Obszar charakteryzuje się występowaniem terenów otwartych oraz zieleni i lasów.  Przebiegają przez niego również dwie rzeki Zimna Woda i Aniołówka. Istniejąca zabudowa, głównie mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zlokalizowana jest przede wszystkim wzdłuż ulic w formie wolnostojącej. Szkielet układu komunikacyjnego stanowią ulice: Sokołowska, Zimna Woda, Kąkolowa i Spadkowa.

Sporządzenie planu miejscowego dla tego obszaru jest uzasadnione przeciwdziałaniem procesom rozlewania się miasta oraz chęcią ochrony terenów otwartych i cennych przyrodniczo przed niekontrolowaną urbanizacją. W tym celu wyznaczone zostały w planie granice dla powstającej nowej zabudowy z poszanowaniem obszaru doliny rzek Zimnej Wody i Aniołówki. Ochrona otwartych terenów dolin rzecznych w planie realizowana ma być poprzez ograniczenie możliwości zabudowy na terenach zalewowych oraz realizowanie zabudowy o niskiej intensywności na dużych działkach. W projekcie uporządkowano i uzupełniono również istniejącą zabudowę. Jednak dominującymi funkcjami na obszarze pozostają rolnicza i zieleń naturalna, a także lasy.

Istniejący układ komunikacyjny został uzupełniony przez nowe ulice służące zapewnieniu połączeń wewnętrznych dla istniejącej i powstającej zabudowy. Co istotne drogi zaplanowano w taki sposób, by w przyszłości możliwe było obsłużenie terenów komunikacja publiczną. Uwzględniono również rozwiązania infrastruktury pieszej i rowerowej. Zgodnie z planem drogi rowerowe mają być realizowane w terenach ulic.

Ważnym aspektem planu jest projektowany przebieg drogi ekspresowej S-14 przez ten teren. W związku z czym uwzględniono w planie rezerwę terenową pod ten cel, a także konieczność zabezpieczenia sąsiadujących terenów przed negatywnym oddziaływaniem drogi.

Uwagi do projektu planu można składać do końca roku, czyli 28 stycznia (poniedziałek).

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wyłożenie projektu trwa jeszcze do 14 stycznia (poniedziałek), w godzinach od 8 do 16 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej można zapoznać się z projektem planu i porozmawiać z projektantami.

Plan 140. Osiedle Bałuty Zachodnie w rejonie rzeki Zimnej Wody i Aniołówki