Plan 177, 178, 179. Stare Polesie.

Przystąpienie do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Plan 177 – obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei  Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  • Plan 178obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  • Plan 179 – obszar miasta Łodzi obejmujący teren w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.

Jest to drugie wyłożenie do publicznego wglądu tych 3 planów, w związku z koniecznością uwzględnienia uwag, które pojawiły się po pierwszym wyłożeniu. Pierwsze wyłożenie planu miało miejsce między 28 grudnia 2017 r. a 26 stycznia 2018 r. Dyskusja odbyła się 23 stycznia, a uwagi były zbierane do 16 lutego.

Pomiędzy 1860 a 1880 rokiem w bardzo szybkim tempie zaprojektowana została dzielnica Wiązowa, której ekspansja i rozwój był równie szybki. W ciągu zaledwie 40 lat powstała większość zabudowań. Efektem powstawania tej dzielnicy pod presją czasu jest fakt, że poza ulicami i Zielonym rynkiem nic więcej nie zaprojektowani. XIX wieczna zabudowa jest dziś niewątpliwym walorem obszaru, ale jednocześnie standard który oferuje nie spełnia dzisiejszych potrzeb. Dodatkowo dziedzictwo to niszczeje ze względu na wieloletnie zaniedbania. Obecność historycznej zabudowy, a jest jej tu ponad 50%, warunkuje to również pewne ograniczenia konserwatorskie.

Ponadto obszar boryka się z takimi problemami jak niedostatek terenów zielonych i przestrzeni publicznych. Poza ulicami oraz powstającymi w ostatnim czasie parkami kieszonkowymi zlokalizowana jest na tym terenie jedynie jedna przestrzeń publiczna – Zielony Rynek, którego płyta aktualnie zagospodarowana jest na potrzeby hal handlowych. Z kolei jeżeli chodzi o zieleń to łącznie na całym Starym Polesiu znajduje się 1,41 ha, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 0,53 m2/osobę. Przy czym standardowo przyjmuje się, że na jednego mieszkańca powinno przypadać 5 m2, czyli 10 razy więcej niż to ma miejsce obecnie. W otoczeniu obszaru co prawda znajdują się duże parki, jednak są one oddzielone przez drogi o dużym natężeniu ruchu, stanowiące bariery przestrzenne.

Ważnym problemem nie tylko Starego Polesia, ale całego miasta jest jego wyludnianie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku liczba mieszkańców Starego Polesia ma spaść o 31%. Stanowi to również poważne wyzwanie dla działań planistycznych, by tworzyć przestrzeń, która będzie zachęcać do pozostania nie tylko w mieście, ale również na obszarze centrum.

Projekty planów mają na celu odpowiedzieć na powyżej postawione wyzwania. Podstawą opracowywanego planu jest szerszy program jakim jest Zielone Polesie. Zwiększone mają zostać tereny zielone do 11,7 ha, oznacza to wzrost o 9,8 ha. W przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie przypadać 3,4 m2/osobę. I choć nie uda się osiągnąć modelowej wartości – 5 m2/mieszkańca, to jest to z pewnością znaczący wzrost.  Będzie to możliwe m.in. dzięki realizacji tzw. ulic ogrodów, których łącznie będzie 5,86 km, co stanowi ⅓ wszystkich ulic.

Ważnym przysądzeniem planu ma być uwolnienie płyty placu Barlickiego, gdzie aktualnie znajdują się hale Zielonego Rynku. Miastu udało się dojść do porozumienia z kupcami, w sprawie przeniesienia hali na sąsiednią działkę. Kupcy mają zapewnioną możliwość najmu do końca umowy tj. 2033 roku. Jednocześnie Miejska Pracownia Urbanistyczna wyraziła gotowość realizacji przedsięwzięcia w jak najszybszym terminie. Prawdopodobnie już w przyszłym roku ogłoszony zostanie konkurs na zagospodarowanie płyty placu oraz kubatury nowego budynku hali handlowej. Ponadto płyta rynku ma zapewnić duże ilości zieleni – ⅓ ma być przeznaczona na powierzchnię biologicznie czynną wraz z koniecznością zasadzania minimum 40 drzew. W historycznym miejscu ma również pojawić się również fontanna. Co ważne zachowana zostać ma strefa handlu kwiatami, która już na stałe wpisała się w charakter tego miejsca.

Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym jest możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej wewnątrz kwartałów. Ma być to sposób na połączenie zalet tego typu zabudowy z możliwością mieszkania w centrum, jednocześnie przeciwdziałając negatywnym skutkom procesu suburbanizacji.

W kontekście głośnej sprawy dawnej fabryki Polleny Ewy, miasto finalnie nie zdecydowało się na zakup terenu.

W dyskusji publicznej wzięło udział 10 osób, w tym 1 nasz przedstawiciel i  4 przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi do projektu planu można składać do końca roku, czyli 31 grudnia (poniedziałek).

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wyłożenie projektu trwa jeszcze do 12 grudnia (środa), w godzinach od 8 do 16 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej można zapoznać się z projektem planu i porozmawiać z projektantami.

Plan 177. Stare Polesie – północ.

Plan 178. Stare Polesie – środek.

Plan 179. Stare Polesie – południe.