Recepta Fundacji Fenomen na ład reklamowy – konsultacje społeczne

Od dziś mieszkańcy Łodzi mają szansę się wypowiedzieć się jak powinny wyglądać reklamy w naszym mieście. Konsultacje społeczne potrwają do 7 grudnia.

“Agresywna reklama zewnętrzna degraduje przestrzeń publiczną, będąc przejawem triumfu interesów prywatnych nad interesem publicznym. Brak skutecznych narzędzi prawnych nie może być argumentem dla zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań w tej sprawie.”

IMG_20150717_195753604

Tymi słowami rozpoczynał się wystosowany wiosną 2014 roku przez Fundację Normalne Miasto – Fenomen manifest do władz miasta, który zapoczątkował akcję mającą na celu uporządkowanie chaosu reklamowego w Łodzi. Naszym głównym postulatem było i nadal jest przyjęcie przez Radę Miejską polityki reklamowej, która będzie wsparciem już rozpoczętego procesu porządkowania łódzkiej przestrzeni. Pierwsze pozytywne zmiany możemy już zaobserwować na ulicy Piotrkowskiej, jednak by móc usprawnić i zwiększyć zasięg działań potrzebne są odpowiednie zapisy prawa miejscowego.

Dziś dzięki narzędziom, które wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, możliwe jest w końcu zadbanie o nasze otoczenie. Jednak, żeby nastąpiła poprawa estetyki przestrzeni publicznych zapisy zawarte w kodeksie krajobrazowym muszą dotyczyć wszystkich, również już istniejących, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Ponadto zapisy powinny być jednoznaczne i szczegółowe, tak by nie pozostawiały pełnej dowolności, która doprowadziła do zaśmiecenia miasta.

W imieniu Fundacji Normalne Miasto-Fenomen, składamy rekomendacje dotyczące zapisów kodeksu krajobrazowego dla Miasta Łodzi.

W sprawie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, stadardów jakościowych oraz rodzaju  materiałów budowlanych wnioskujemy o :

 • całkowity zakaz stosowania na terenie całego miasta reklam diodowych, banerów, siatek wielkoformatowych, telebimów, reklamy dźwiękowej, przyczep reklamowych, reklam w międzytorzu, wolnostojących konstrukcji reklamowych, aut parkujących na parkingach publicznych pełniących funkcje reklamowe
 • zakaz stosowania w przestrzeni strefy wielkomiejskiej billbordów wolnostojących i wiszących, figur reklamowych, flag reklamowych.
 • całkowity zakaz wykorzystywania karoserii i szyb pojazdów komunikacji zbiorowej MPK jako powierzchni reklamowej
 • całkowity zakaz wywieszania reklam i repertuarów na szkołach, szpitalach, kościołach i obiektach kulturalnych (teatr, domy kultury, filharmonia itp.).
 • całkowity zakaz rozwieszania reklam w przestrzeni nad drogami publicznymi, wewnętrznymi i przejazdami bramowymi
 • zakaz stosowania pylonów reklamowych i słupów z logami wyższych od budynków, których dotyczą, lub przy których się znajdują.
 • dopuszczenie billboardów poza strefą wielkomiejską (z wyjątkiem backlightów oraz frontlightów) w zestandaryzowanych wielkościach (np. określenie 3 dostępnych formatów)
 • dopuszczenie wieszania reklam (zajmujących maksymalnie 50% powierzchni elewacji oraz nieograniczająca dostępu do światła naturalnego w lokalach mieszkaniowych) w trakcie remontów, z zastrzeżeniem, że reklama może być wywieszana raz na 10 lat na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy niezależnie od tego czy remont trwa dłużej niż 6 miesięcy.
 • dopuszczenie oklejania okien, drzwi i witryn sklepowych folią (zajmującą maksymalnie 10% powierzchni okna/drzwi/witryny), z zastrzeżeniem, że kolorystyka i forma folii musi być dostosowana do elewacji i charakteru budynku
 • dopuszczenie sytuowania liter przestrzennych, mocowanych na elewacji budynku bezpośrednio nad witryną lokalu lub na dachu, w sposób nie przysłaniający detalu architektonicznego, z zastrzeżeniem, że kolorystyka, materiał i krój pisma muszą być dostosowane do elewacji i charakteru budynku
 • dopuszczenie sytuowania murali na elewacji budynku z zastrzeżeniem, że lokalizacja, projekt i wartość artystyczna muralu musi być zawsze zaakceptowana i potwierdzona pisemnie przez Plastyka Miasta Łodzi
 • dopuszczenie wieszania plakatów i ulotek informacyjnych i reklamowych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (tablice i słupy ogłoszeniowe)
 • zakaz sytuowania kasetonów na budynkach zabytkowych
 • dopuszczenie reklam na samochodach tylko w formie logo i danych kontaktowych firmy
 • dopuszczenie stojaków reklamowych zawierających tylko menu restauracyjne
 • dopuszczenie szyldów semaforowych tylko na parterach budynków,  z zastrzeżeniem, że kolorystyka, materiał i krój pisma muszą być dostosowane do elewacji i charakteru budynku
 • dopuszczenie reklamy pneumatycznej tylko i wyłącznie w trakcie imprezy masowej w miejscu jej organizowania
 • dopuszczenie stosowania słupów ogłoszeniowych, z zastrzeżeniem unormowania zasad korzystania z nich oraz nałożenia obowiązku na właściciela prowadzenie odpowiedniej konserwacji, a docelowo wymiany na spójny model dla całego miasta
 • dopuszczenie stosowania citylightów miejskich w formach dotychczas stosowanych
 • dopuszczenie stosowania citylightów zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej, z zastrzeżeniem, że nie powinny ograniczać widoczności oczekującym na przyjazd komunikacji miejskiej, a także powinny przypadać nie więcej niż trzy na jedną wiatę przystankową  
 • dopuszczenie stosowania neonów jako formy reklamy
 • ustalenie okresu 12 miesięcy na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do wytycznych Kodeksu Krajobrazowego

W sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju  materiałów budowlanych wnioskujemy o :

 • stworzenie spójnego katalogu obiektów małej architektury do stosowania na obszarze całego miasta
 • ujednolicenie istniejących obiektów małej architektury na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, również w zakresie jednolitej kolorystyki (RAL 7016)
 • stopiowe ujednolicanie obiektów małej architektury poza obszarem Strefy Wielkomiejskiej w przypadku wymiany na nowe
 • wprowadzenie jednolitej kolorystyki parasoli (jak w wytycznych dla ogródków na ulicy Piotrkowskiej)
 • wprowadzenie jednolitej kolorystyki markiz dla danej kamienicy z zastrzeżeniem, że kolorystyka musi być dostosowane do elewacji budynku

W sprawie zasad i warunków sytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, stadardów jakościowych oraz rodzaju  materiałów budowlanych wnioskujemy o :

 • zakaz grodzenia terenów otwartych oraz terenów zieleni publicznej, z wyjątkiem uzasadnionych historycznie przypadków
 • całkowity zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z prefabrykatów betonowych, z wyjątkiem uzasadnionych historycznie przypadków
 • wprowadzenie jednolitej kolorystyki  (baza kolorów) elementów metalowych ogrodzeń:
  • wszystkich ogrodzeń w Strefie ielkomiejskiej np. w kolorze RAL 7016 (z wyjątkiem uzasadnionych historycznie przypadków)
  • poza strefą wielkomiejską jednego koloru w ramach ogrodzenia (1 płot=1 kolor)
 • stworzenie przez Urząd Miasta Łodzi konkretnych wytycznych projektowania, wykonania i remontu ogrodzeń na terenie całego miasta
 • nakaz stosowania stylizowanych ogrodzeń dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków i wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
 • ustalenie czasu na dostosowanie istniejących ogrodzeń do wytycznych Kodeksu Krajobrazowego w zakresie:
  • kolorystyki na 1 rok
  • formy, materiałów przy okazji wymiany bądź remontu