MPZP 149. Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana

Plan 149 jest kolejnym wyłożonym do publicznego wglądu planem dla Nowej Dzielnicy. Obszar objęty projektem wyznaczony został w prostokącie ulic: Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana

Nowa Dzielnica jest częścią Łodzi powstałą w 1840 r. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul.Piotrkowskiej, Nowego Centrum Łodzi oraz 3 parków: Sienkiewicza, 3 Maja oraz Źródliska. Historyczne uwarunkowania spowodowały, że ta część miasta została odizolowana przez linię kolejową w latach 60. XIX w., przebudowę Kopcińskiego w latach 60. XX w. i po wybudowaniu miejskiej autostrady jaką stała się ul. Piłsudskiego w latach 70. XX w.

Teren objęty opracowaniem jest bardzo zdegradowany, a jednym z głównych problemów jest niedobór przestrzeni publicznych. Jednocześnie ze względu na rozwijające się Nowe Centrum Łodzi ma ona ogromny potencjał i w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Obszar charakteryzuje się dużymi kwartałami, a dominująca funkcją jest mieszkaniowa wielorodzinna.

Jednym z głównych założeń jest wypełnianie struktury, a nie rozwijanie w wzwyż. Zagęszczenie odbywać się ma zarówno poprzez nowe inwestycje mieszkaniowe, jak również zielenią i placami. Planowane jest stworzenie systemu przestrzeni publicznych o dużym udziale zieleni z dopuszczeniem ruchu na nich (woonerf). Wysokość zabudowy określona została na wysokość 14-20 m od strony przestrzeni publicznej z 4 metrowymi partnerami. Są to wymiary, które są spójne dla zabudowy śródmiejskiej. Ważnym wyzwanie, na które ma odpowiadać plan jest prawidłowe wykreowanie ścian granicy pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną.

Na obszarze znajduje się stosunkowo dużo działek miejskich. Jednak planowane przestrzenie publiczne mają być głównie realizowane na terenach prywatnych. Wynika to z faktu, że działki miejskiej są rozproszone i nie tworzą systemu, a także część z nich jest już zabudowana, często cenną historyczną zabudową.

Uspokojony zostanie również ruch na ulicach. Drogi takie jak Przędzalniana oraz Nawrot będą przenosić ruch lokalny. Natomiast pozostałe ulice (Miedziana i Złota) mają pełnić funkcję dojazdowe i być realizowane w formie np. woonerfu. Wzdłuż ulic planowane są szpalery drzew. W planie wpisane zostały dopuszczalne formy zagospodarowania do czasu zabudowania danej działki. Ma to na celu aktywowanie przestrzeni poprzez wykreowanie tymczasowego zagospodarowania np. w formie parku kieszonkowych. Jednocześnie w przypadku działek przeznaczonych w planie pod zabudowę, plan zabrania sadzenia zieleni wysokiej.  

W dyskusji publicznej na temat planu wzięło udział 9 osób, w tym 3 z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Do 27 lipca (piątek) trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu. Można się z nim zapoznać i porozmawiać na jego temat z projektantami planu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 208 w godz. od 8:00 do 16:00.

Uwagi do projektu planu można składać do 10 sierpnia (piątek).

Plan 149 – obszar pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana.