MPZP 141. Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojna

Plan nr 141, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi obejmuje część osiedla Romanów znajdującego się w obrębie osiedla administracyjnego Teofilów -Wielkopolska.

Obszar ten jest częściowo zurbanizowany. Obejmuje on rozproszoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz liczne pola i łąki, a także lasy. Teren ten posiadający walory przyrodnicze boryka się z ryzykiem wylewów rzeki Zimna Woda, które mogłyby zagrażać niekontrolowanej ekspansji zabudowy.Przez obszar objęty planem przebiega również projektowana droga S14.

Głównymi celami planu są:

  • ochrona terenów cennych ekologicznie, takich jak dolina rzeki Zimnej Wody,
  • wyznaczenie granic urbanizacji oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy,
  • zabezpieczenie korytarza drogi ekspresowej S14,
  • uzupełnienie i uporządkowanie terenów komunikacyjnych wraz z wyeliminowaniem dróg bez wylotu.

Plan precyzuje przebieg drogi ekspresowej S14 i określa strefę buforową wyłączoną z zabudowy, którą przeznacza na tereny zieleni niskiej. Intencją takiej propozycji jest chęć ochrony potencjalnych inwestorów na tych terenach przed szkodliwym oddziaływaniem drogi ekspresowej. Podobny zamysł kierował projektantami w przypadku doliny rzecznej, która również w projekcie planu została wyłączona z zabudowy przez wzgląd na potencjalną możliwość zalewania pobliskich obszarów. Planiści, pomimo potencjalnych zagrożeń dopuścili w projekcie planu możliwość zachowania istniejącego zainwestowania, czyli głównie istniejących na tych terenach obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W projekcie planu zostały wyznaczone dwa skupiska zabudowy, które usytuowane są w większości na terenach zaopatrzonych w media celem ograniczenia inwestowania przez miasto w podłączanie mediów do kolejnych działek. W obrębie obu skupisk dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wśród której dopuszcza się również zabudowę rezydencjonalną oraz nieliczną zabudowę usługową. W zachodniej części planu zostały także wyznaczone na terenach należących do miasta Łódź obiekty sportu i rekreacji oraz parki co potencjalnie może oznaczać w przyszłości inwestycje miejskie na tym obszarze.

W trakcie dyskusji publicznej plan wywołał kontrowersje związane z niedopuszczeniem pod zabudowę licznych terenów sąsiadujących z korytarzem drogi ekspresowej S14. Planiści argumentowali taki zabieg koniecznością zachowania zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z zabezpieczeniem tych terenów przed szkodliwym oddziaływaniem drogi ekspresowej. Projektanci uznali również, że dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy na tych terenach powinno być wystarczające dla ich właścicieli.

W dyskusji publicznej na temat planu wzięło udział 10 osób, w tym 3 z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Do 23 lipca (poniedziałek) trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu. Można się z nim zapoznać i porozmawiać na jego temat z projektantami planu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 208 w godz. od 8:00 do 16:00.

Uwagi do projektu planu można składać do 10 sierpnia (piątek).

Plan 141 – obszar pomiędzy ulicami Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej.