Plan 154. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.

Plan nr 154, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, pomiędzy aleją Piłsudskiego oraz ulicami Sienkiewicza, Nawrot i Kilińskiego. Teren objęty opracowaniem jest włączony w program rewitalizacji śródmieścia Łodzi i oznaczony jako obszar 11 (za wyjątkiem nieruchomości Sienkiewicza 56). Ponadto znajduje się on na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Największe przekształcenia tego obszaru nastąpiły w latach 70., kiedy to przeprowadzono znaczne wyburzenia gęstej zabudowy, w związku z poszerzeniem alei Piłsudskiego. Jednym z założeń planu jest więc stworzenie nowej pierzei dla trasy W-Z. W tej części wyznaczony jest obszar zabudowy wysokiej, nieprzekraczającej wysokości 55 m. Dla dwóch działek wydane są już pozwolenia na budowę budynków, na których powstaną takie właśnie wysokościowce.

Podział funkcjonalny tego obszaru jest czytelny. Od północy dominuje funkcja mieszkaniowa. Natomiast na południu wyraźnie kształtują się zabudowania usługowe. Znajduje się tu również sporo terenów nieużytkowanych, które należą do właścicieli prywatnych.

Jedną z bolączek zarówno obszaru opracowania, jak i całego śródmieścia, jest przekształcanie pustych działek na parkingi powierzchniowe. Na omawianym obszarze znajdują się 2 takie przestrzenie przy ulicach Sienkiewicza i Nawrot. Rozwiązaniem tej sytuacji mają być zaproponowane w obu lokalizacjach parkingi kubaturowe. Alternatywnie w planie dopuszcza się również powstanie w tych miejscach zabudowy usługowej.

Parking powierzchniowy zlokalizowany jest również na działkach należących do kościoła Jezuitów. W planie funkcja ta zostaje utrzymana, jednak przestrzeń ma zostać uporządkowana i uzupełniona o zieleń. Ma to stworzyć szansę na “otwarcie” kościoła od drugiej strony, a także zachowanie osi widokowej.

Jednym z celów jest również zapewnienie ochrony niszczejącym zabytkom.

Ważnym aspektem planu jest także stworzenie nowych przestrzeni publicznych stanowiących system połączeń umożliwiających przemieszczanie się wewnątrz kwartału. Jedną z tego typu przestrzeni ma być przejście piesze projektowane w obszarze nieruchomości Sienkiewicza 56, która włączona jest do obszaru 6 rewitalizacji obszarowej. Oprócz tego zrealizowane zostaną tu również mieszkania komunalne.

W dyskusji publicznej na temat planu wzięło udział 5 osób, w tym 3 z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Jest to pierwsze wyłożenie planu do publicznego wglądu, w związku z czym Miejska Pracownia Urbanistyczna liczy na odzew społeczny. Potrwa ono do 3 sierpnia (piątek). Można się z nim zapoznać i porozmawiać na jego temat z projektantami planu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Wileńskiej 53/55, w pokoju nr 208 w godz. od 8:00 do 16:00.

Uwagi do projektu planu można składać do 17 sierpnia (piątek).

Plan 154 – obszar pomiędzy ulicami Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.