Plan 125. Księży Młyn

Plan nr 125. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej, Przędzalnianej.

Plan obejmuje liczne tereny zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków. Są to m.in. posiadła wodno-fabryczne na rzece Jasień, w tym historyczna zabudowa Księżego Młyna wraz z pofabrycznymi loftami, a także szpitalem Korczaka. Praktycznie jedynymi obiektami nieobjętymi ochroną są blokowiska i ogrody działkowe.

Plan uwzględnia rozbudowę magazynów Scheiblera, gdzie pojawił się inwestor z pozwoleniem na budowę. Projekt dopuszcza utworzenie wyższej zabudowy wzdłuż al. Śmigłego – Rydza, a także niższej w sąsiedztwie szpitala Korczaka. Ponadto zachowuje istniejącą strukturę blokowisk, która nie wymaga uzupełnień wg planistów.

Planowane jest utworzenie nowych obszarów zieleni – wzdłuż rzeki Jasień oraz w miejscu obecnie istniejących ogrodów działkowych. Przewiduje się również zagospodarowanie miejsca przebiegu dawnej kolei scheiblerowskiej, w obrębie którego miałby być zielony bulwar z trasami pieszymi i rowerowymi.

Kontrowersje uczestników dyskusji wywołało przeznaczenie terenu ogrodów działkowych na tereny zieleni publicznej, co oznaczałoby, że właściciele ogródków działkowych w przyszłości mogą je stracić. Zmiana przeznaczenia tych terenów wynika z tego, że pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu obyło się w 2016 r. (dokładnie 08.11.2016 r.), kiedy to obowiązywało jeszcze stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na uchwalenie nowego studium zaszły zmiany w przeznaczeniu niektórych terenów, w wyniku których obszar przy stawie obok pałacu Herbsta funkcjonujący współcześnie jako ogrody działkowe zostały przeznaczone na tereny zieleni publicznej. Miejska Pracownia Urbanistyczna przy uchwalaniu studium kierowała się upublicznieniem i uspołecznieniem terenów zieleni w centrum miasta i w sąsiedztwie o cennych walorach kulturowych, tj. jak m.in. ul. Tymienieckiego. W związku z powyższym przez wzgląd na konieczność zachowania zgodności miejscowego planu z założeniami studium urbaniści postanowili przeznaczyć obszar ogrodów działkowych na tereny zieleni publicznej urządzonej, co dodatkowo podpierali konsultacjami i warsztatami, w ramach których na tych terenach miałaby powstać publicznie dostępna plaża nad stawem oraz tereny rekreacyjne, a także platformą internetową Vox Populi, na której większość łodzian wyraziła swój sprzeciw wobec zachowania ogrodów, jednocześnie będąc zwolennikami utworzenia parku i plaży.

W trakcie dyskusji publicznej grupa właścicieli z ogródków stanowczo sprzeciwiała się temu pomysłowi oponując za zachowaniem ogrodów działkowych, niemniej w wyniku zrozumienia zaistniałej sytuacji, w której studium narzuca upublicznienie tych terenów uznali, że będą wnosić uwagi do planu związane z zachowaniem ogrodów działkowych i wyznaczeniem na nich terenów ogólnodostępnych, z których mogliby korzystać łodzianie. Decyzja o uznaniu lub nieuznaniu uwag będzie należała do Pani Prezydent.

W dyskusji publicznej na temat planu wzięło udział 7 osób, w tym 3 z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi do projektu planu można składać do 21 września (piątek).

Plan 125 – Księży Młyn