Plan 183. Park Poniatowskiego

Plan 183. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej.

Głównym celem planu jest utrwalenie stanu istniejącego i ochrona jego walorów. Obszar objęty projektem planu zajmuje powierzchnię prawie 46 hektarów oraz zlokalizowany jest w strefie wielkomiejskiej. W 97% teren jest własnością gminy.

Park Poniatowskiego objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, a na jego terenie zlokalizowanych jest 16 pomników przyrody. Łączy on ze sobą 2 style kompozycyjne: geometryczny oraz swobodny. Aktualnie we wschodniej części parku prowadzony jest remont, który obejmuje nowe nasadzenia, remont amfiteatru, budowę fontanny i wytyczenie nowych alejek.

W projekcie planu zachowano historyczny układ parku, ze szczególnym uwzględnieniem osi kompozycyjnych i głównych wejść. Wprowadza się również zakaz stawiania nowych budynków, dopuszcza natomiast wprowadzenie akcentu przestrzennego (np. pomnika), w miejscu w którym stał pomnik Stanisława Moniuszki.

Na obszarze opracowania zlokalizowane jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego budynki znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto plan obejmuje północną pierzeję ulicy Radwańskiej, wśród której 3 budynki również objęto wpisem do ewidencji zabytków. Projekt planu zakłada uzupełnienie brakujących budynków w tej pierzei.

Nas w kontekście planu interesowały miejsca styku zabudowy wzdłuż ulicy Radwańskiej z przestrzenią parku. Aktualnie od strony parku obserwować możemy ślepe ściany. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być wybicie okien od strony parku, a w przyszłości być może stworzenie nowej zabudowy, która tworzyłaby estetyczną ścianę dla parku, a jednocześnie posiadałby atrakcyjne mieszkania z widokiem na zieleń. Jednak okazuje się, że  w obowiązującym od początku 2018 r. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszczono tworzenie okien jedynie, gdy budynek znajduje się minimum 4 m od granicy działki lub gdy sąsiednia działka jest drogowa. Co uniemożliwia lokalizację okien z widokiem na park. W związku z czym Miejska Pracownia Urbanistyczna proponuje w projekcie jedynie działania miękkie od strony parku  takie jak np. wykonanie detalu architektonicznego, instalacji artystycznej, mural czy zagospodarowanie zielenią. W planie dopuszcza się również wyznaczanie nowych dróg, co pozostawia furtkę do rozwiązania w przyszłości tego problemu.

W dyskusji publicznej na temat planu wziął udział tylko nasz przedstawiciel oraz 4 osoby z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi do projektu planu można składać do 3 października (środa).

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Plan 183. Park Poniatowskiego