Plan 226. Dolina Łódki – Konstantynowska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej. Obszar obejmuje tereny w zachodniej części Łodzi, wzdłuż ulicy Konstantynowskiej po jej południowej stronie, w sąsiedztwie ogrodu botanicznego im. Jakuba Mowszowicza. Na wyznaczonym terenie zlokalizowane są: fragment rzeki Łódki, tereny ogrodów działkowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

Południowy fragment obszaru znajduje się w obrębie wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego o nazwie Łódź-Zachód. Stanowi on cenny element przyrodniczy miasta ze względu na przebieg jednej z głównych łódzkich rzek – Łódki, która wraz z Jasieniem przyczyniła się do rozwoju przemysłu w mieście a zarazem rozwoju całej Łodzi. Obszar objęty planem stanowi jeden z niewielu fragmentów tej rzeki, na którym nie płynie ona w kanale, lecz otwartym korytem. Między innymi dzięki temu oraz z powodu sąsiedztwa znacznych kompleksów zieleni, takich jak park na Zdrowiu, las na Brusie czy ogród botaniczny teren ten jest istotny dla systemu przyrodniczego miasta, a w szczególności dla jego warunków klimatycznych. Obszar objęty planem znajduje się również w obrębie, wyznaczonych w Studium, priorytetowych przestrzeni publicznych.

Plan w szczególności ma na celu określić szczegółowe zasady zagospodarowania przestrzeni wchodzących w skład terenów publicznych oraz powiązanie ich z systemem przyrodniczym i rzeką Łódką. Na wskazanym obszarze rozwijane mają być funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto w planie zostanie wyznaczony zasięg przestrzeni publicznych, docelowe przeznaczenie terenów, a także ochrona elementów przyrodniczych.

Obszar fragmentarycznie znajduje się według Studium w strefie ochrony archeologicznej, ponadto występuje na nim ryzyko podtopień. Zgodnie ze studium docelowym zagospodarowaniem terenów budowlanych w obrębie planu mają być funkcje usługowe. Ogrody działkowe zostały dopuszczone do zachowania. Teren ten jest również oznaczony jako teren zdegradowany, stwarzający zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu otwartego, w związku z czym wskazany jest do odtworzenie walorów poprzez rehabilitację i rewitalizację.

Wnioski do planu można składać do 5 października (piątek).