Plan 200. Park Źródliska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej.

Przystąpienie dotyczy obszaru o powierzchni 24,7 ha znajdujego się w centrum miasta na terenie osiedla Stary Widzew. Ze względu na lokalizację w Strefie Wielkomiejskiej obowiązkowe jest sporządzenie dla niego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Strefie Wielkomiejskiej występuje duża ilość przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim. Wiele z nich wymaga jednak interwencji, która przywróci im odpowiedni charakter lub zdefiniuje go na nowo. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazano na konieczność uporządkowania ich w spójny system. Mowa tu zarówno o kluczowych przestrzeniach publicznych takich jak reprezentacyjne ulice, place, pasaże, parki czy woonerfy, jak również o przestrzeniach pełniących funkcje uzupełniające, czyli pozostałe ulice, skwery czy przejścia wewnątrz kwartałów.

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych. Do najważniejszych przestrzeni publicznych na terenie przystąpienia zaliczyć należy 2 parki: Źródliska I oraz Źródliska II, plac Zwycięstwa/Lecha Kaczyńskiego, a także ulicę Targową. W związku z powyższym w planie szczegółowo określone zostaną m.in. lokalizacje oraz zasięgi przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, parametry zabudowy i zagospodarowania. Zaproponowane zostaną również rozwiązania obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu można składać do 5 października (piątek).