Plan 229. Górka Retkińska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza i Janusza Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego.

Przystąpienie dotyczy obszaru zlokalizowanego w zachodniej części miasta na terenie osiedli Złotno oraz Retkinia. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zostało wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obowiązkowe ze względu na położenie w granicach kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Łódź Zachód oraz występowanie priorytetowych przestrzeni publicznych. W zakresie kompleksu mieści się centralna oraz wschodnia część obszaru przystąpienia.

Obszar ten charakteryzuje się występowaniem rozległych terenów rolnych, a w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są tzw. Błonia Łódzkie. Przez obszar przebiega również dolina rzeki Łódki. Tereny te stanowią ważny element systemu przyrodniczego Łodzi oraz pełnią istotną rolę z punktu widzenia wpływu na warunki klimatyczne w mieście.

Głównym celem sporządzenie planu miejscowego jest określenie sposobu użytkowania przestrzeni publicznych oraz terenów o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowej. Ważnym aspektem będzie również zapewnienie ochrony dla cennych przyrodniczo przestrzeni, w tym doliny rzeki Łódki. Ponadto obszar ma zostać dzięki planowi miejscowemu powiązany funkcjonalnie i przestrzennie z pozostałą częścią miasta.

W związku z powyższym w planie szczegółowo określone zostaną m.in. lokalizacje oraz zasięgi przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, parametry zabudowy i zagospodarowania. Zaproponowane zostaną również rozwiązania obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu można składać do 5 października (piątek).

Plan 229. Konstantynowska, Juszczakiewicza i Kusocińskiego oraz zachodnia granica Ogrodu Botanicznego