Zmiana Studium

Do 5 listopada potrwa wyłożenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmianą objęta została treść rozdziałów 6.1 System przestrzeni publicznych oraz 6.2 Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej. Oba rozdziały zostały scalone w rozdział 6.1 Przestrzenie publiczne w strukturze przestrzennej miasta. Zmiana ta wprowadza definicję przestrzeni publicznych, a także porządkuje terminologię związaną z przestrzeniami publicznymi.

Drugą ze zmian jest zastąpienie rysunku nr 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej mapą Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej, która ma stanowić załącznik nr 16. Wprowadzona mapa bardziej szczegółowo przedstawia obszary przestrzeni publicznej oraz zmienia ich zakres. Nowa mapa inaczej również rozróżnia poszczególne elementy w legendzie. W obowiązującym rysunku można wyróżnić m.in. kluczowe przestrzenie publiczne – do ochrony, do priorytetowej realizacji, przestrzenie publiczne do odzyskania i przestrzenie publiczne do redefinicji. Natomiast w projekcie zmiany studium pojawiają się obszary przestrzeni publicznej, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których skład wchodzą: przestrzenie do ponownego ukształtowania – place publiczne, wybrane odcinki ulic, a także pasaże, ulice o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz tereny zieleni urządzonej.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że w wyniku zmiany studium rangę kluczowych przestrzeni publicznych tracą: Rynek Bałucki, południowy odcinek ulicy Piotrkowskiej, ul. Zielona, ul. Narutowicza jak i fragment ul. Kościuszki od ul. Zielonej do ul. Struga. Do grona przestrzeni do ponownego ukształtowania zostaje włączony południowy fragment ul. Kościuszki pomiędzy ul. Radwańską a Mickiewicza, a także obszar przy Manufakturze między ul. Ogrodową i Drewnowską obejmujący zadrzewienia, parkingi i pałac Poznańskiego.

Kolejną zmianą w studium jest wprowadzenie nowego rozdziału 6.3. Obszary przestrzeni publicznej, który zawiera definicję obszarów przestrzeni publicznej oraz opis tych obszarów. Studium w tym rozdziale oszczędnie opisuje przestrzenie publiczne zawarte w załączniku nr 16 oraz punktuje przestrzenie publiczne spoza Strefy Wielkomiejskiej. Są to przede wszystkim tereny rekreacyjne, czyli parki i lasy, takie jak m.in.: Las Łagiewnicki z terenami przewidzianymi do jego poszerzenia, Łódzkie Błonia, Ogród Botaniczny, Poligon Brus, Uroczysko Lublinek czy Stawy Stefańskiego.

Zmianie uległ również rozdział 12.1 Obszary gminy, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów na podstawie przepisów odrębnych oraz rozdział 12.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan. W rozdziałach tych wprowadzono zmiany w opisie terenów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan oraz obszarów gminy, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu. Do terenów, dla których obowiązkowo powinien zostać sporządzony plan miejscowy dodano lotnisko Lublinek oraz obszary przestrzeni publicznych zawarte w załączniku nr 16.

W oparciu o nowe ustalenia zaktualizowano również schematy 8k Proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych, 13k Obszary, dla których gmina sporządza lub zamierza sporządzić plany miejscowe, w tym obszary obowiązkowego sporządzenia planów, 14k obszary priorytetowych działań miejskich.

Wyłożenie potrwa do 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 205 w godzinach: w poniedziałki i od środy do piątku – od 8:00 do 16:00 oraz we wtorki – od 9:00 do 17:00.

Uwagi do studium można składać do 27 listopada (wtorek).

Uwagi dotyczące wyłącznie zakresu zmiany Studium należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź,
  • ustnie do protokołu,
  • na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.