Plan 239 i 240. Autostrada A1.

30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska uchwaliła 2 przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1 (plan nr 239),
  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1 (plan 240).

Oba plany realizowane będą w południowo-wschodniej części Łodzi na terenie osiedla nr 33, Olechowa i Janowa. Ich łączna powierzchnia wynosić będzie około 170 ha. Plany te mają na celu doprecyzować zasięg terenów zabudowy mieszkaniowej, a także zarezerwować tereny na cele korytarzy komunikacyjnych. W planach znajdą się również zapisy zapewniające ochronę terenów leśnych.

W obrębie obszaru nr 239 znajdują się duże kompleksy leśne, użytki rolne, a także magazyny Media Expert. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar nr 239 stanowić będzie przede wszystkim tereny aktywizacji gospodarczej, przez co należy rozumieć tereny usługowe oraz przemysłowe, studium wskazuje na tym terenie również duże kompleksy leśne, które zostaną przeznaczone do zachowania.

W obrębie planu nr 240 dominuje natomiast zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogrody działkowe, tereny rolne oraz kompleksy leśne. Studium zakłada utrzymanie dotychczasowych funkcji oraz dopuszcza uzupełnienie niezagospodarowanych przestrzeni zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Przewiduje ono również projektowany zbiornik wody oraz wyznacza strefę „A” ochrony konserwatorskiej przy ulicy Dyspozytorskiej.

Dla obu obszarów studium na styku funkcji przemysłowo-usługowych i mieszkaniowych przewiduje strefy pasów ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej.

Sytuowanie znacznych kompleksów przemysłowo-usługowych w sąsiedztwie autostrady A1 i dworca Łódź – Olechów wydaje się zasadne ze względów logistycznych. Wprowadzanie nowej zabudowy zaś ogranicza się do uzupełniania zurbanizowanych terenów. Wśród zalet planu należy wyróżnić utrzymanie kompleksów leśnych.

Wnioski do planów można składać do 15.11.2018 r.