Plan 227. Wycieczkowa – Rogowska (wnioski).

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej.

Przystąpienie dotyczy obszaru o powierzchni 89,43 ha znajdującego się w północnej części miasta na terenie osiedla Julianów – Marysin – Rogi. Zlokalizowany na terenie planu jest fragment Lasu Łagiewnickiego, który stanowi kluczowy element systemu przyrodniczego miasta. Jest to również bardzo ważne miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu łodzian, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Las Łagiewnicki został wskazany jako obszar  priorytetowych przestrzeni publicznych. W związku z czym obowiązkowe jest dla niego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przez obszar przebiega równie źródłowy odcinek doliny rzeki Bzury oraz zlokalizowane są zbiorniki wodne “Górna Bzura”.

Głównym celem planu będzie określenie sposobu zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony obszarom cennym przyrodniczo, zarówno w obrębie Lasu Łagiewnickiego jak również w jego otoczeniu. Plan ma również zapewnić powiązanie funkcjonalno-przestrzenne obszaru z pozostałą częścią miasta. W związku z powyższym w planie szczegółowo określone zostaną m.in. lokalizacje oraz zasięgi przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przeznaczenia terenów, parametry zabudowy i zagospodarowania. Zaproponowane zostaną również rozwiązania obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu można składać do 20 listopada (wtorek).