Plan 228 i 230 – Las Lublinek (wnioski).

Przystąpienie do sporządzenia 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Plan 228 – obszar miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Zamiejskiej i Ikara. Powierzchnia – 103,09 ha.
  • Plan 230 – obszar miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej. Powierzchnia – 79,06 ha.

Przystąpienie dotyczy obszarów zlokalizowanych się w południowo-zachodniej części miasta na terenie osiedla Lublinek – Pienista. Zlokalizowany na terenie planu jest fragment Lasu Lublinek, który jest 2 największym lasem komunalnym w mieście. Stanowi również kluczowy element systemu przyrodniczego miasta. Jest to bardzo ważne miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu łodzian. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Las Lublinek został wskazany jako obszar  priorytetowych przestrzeni publicznych. W związku z czym obowiązkowe jest dla niego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w obrębie planu 230 znajdują się stawy Bielice oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, są również miejscem lęgowym ptaków.

Głównym celem planu będzie określenie sposobu zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony obszarom cennym przyrodniczo, zarówno w obrębie Lasu Lublinek, jak również w jego otoczeniu. Plan ma również zapewnić powiązanie funkcjonalno-przestrzenne obszaru z pozostałą częścią miasta. W związku z powyższym w planie szczegółowo określone zostaną m.in. lokalizacje oraz zasięgi przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przeznaczenia terenów, parametry zabudowy i zagospodarowania. Zaproponowane zostaną również rozwiązania obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu można składać do 23 listopada (piątek).

Plan 228. Zamiejska i Ikara

Plan 230. Plocka, Zamiejska i Spartańska