Plan 241. Gillette, Maratońska, Nowy Józefów (wnioski).

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 241, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi. Przystąpienie dotyczy obszaru o powierzchni 146,41 ha położonego w zachodniej części miasta przy granicy z Konstantynowem Łódzkim na terenie osiedla Lublinek-Pienista i Retkinia Zachód-Smulsko.

Obszar objęty planem stanowi strefę rozwoju przemysłu, w tym rejonie rozwijają się takie firmy, takie jak Clariant, Amcor Flexibles, Sonoco, Gillete i Barry Calebaut

Obszar objęty planem wg Studium w przeważającej części został przeznaczony pod tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości (AG2). We wschodniej części terenu został wyznaczony teren zieleni urządzonej oraz tereny doliny rzecznej, które razem obejmują zieleniec na Nowym Józefowie. W części południowo-wschodniej obszaru został wyznaczony teren aktywny przyrodniczo, w którego zakres wchodzą tereny użytkowane rolniczo. Ponadto studium wyznacza strefę konserwatorską ochrony archeologicznej w północnej części obszaru. W sąsiedztwie obszaru objętego planem, wzdłuż jego zachodniej granicy planowany jest przebieg drogi ekspresowej S14 wraz z węzłem.

Na fragmencie terenu objętego planem obowiązuje plan miejscowy Nr XXIXl446104 oraz fragment planu miejscowego Nr XXXIXl782108, które po uchwaleniu planu nr 241 zostaną uchylone. Plany te są niezgodne z obowiązującym studium, dlatego właśnie podjęto decyzję o uchwaleniu nowego planu na tym terenie. Plany te wyznaczały więcej terenów wyłączonych spod zabudowy niż wyznacza ich w obowiązujące studium. W zachodniej części obszaru objętego planem dotychczas wyznaczone były tereny rolne, lasy i tereny zieleni uporządkowanej, które zostały wyznaczone na podstawie studium z 2010 r., w obowiązującym studium tereny te zostały przeznaczone na tereny aktywności gospodarczej. Zatem prawdopodobnie w wyniku uchwalenia nowego planu zwiększy się dostępność terenów przemysłowych kosztem terenów przyrodniczych. Ponadto projektowany plan miejscowy w sposób szczegółowy rozstrzygnie o przeznaczeniu terenów, określi parametry zabudowy i zagospodarowania terenów, wskaże zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu można składać do 23 listopada (piątek).

Plan 241. Gillette, Maratońska, Nowy Józefów