Plan 108. Centrum Handlowe Tulipan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych.

Obszar objęty planem obejmuje teren Monopolis, NFZ, zabytkowe gimnazjum nr 28, krańcówkę autobusową przy ulicy wydawniczej, CH Tulipan, Urząd Stanu Cywilnego, drukarnię prasową, Symetris, Budo-Hurt, opuszczony budynek OBI oraz garaże. Tereny te sąsiadują od północnej strony z obszarem wyznaczonym pod zielone EXPO 2024, a także poprowadzoną pod ziemią linią kolejową prowadzącą do Nowego Centrum Łodzi.

Dla obszaru opracowania studium przewiduje tereny zabudowy śródmiejskiej, wysokiej oraz handlu wielkopowierzchniowego. Dla fragmentu obszaru objętego planem obowiązuje uchwała Nr XCII/919/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. o zmianie mpzp miasta Łodzi w części dotyczącej obszaru pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Konstytucyjną, torami PKP i istniejącą bocznicą kolejową, która rezerwuje korytarz na tereny projektowanej ul. Nowokonstytucyjnej.

Projekt wyłożonego planu przewiduje liczne nowe rozwiązania komunikacyjne zapewniając dojazd do wszystkich działek budowlanych w obrębie planu poprzez sieć dróg lokalnych. Planowany jest również przebieg drogi Nowowęglowej (al. Rodziny Grohmanów) i Nowokonstytucyjnej, dla której dopuszcza skrzyżowanie dwupoziomowe (węzeł komunikacyjny) z al. Piłsudskiego.

Projekt planu na większości obszaru dopuszcza usługi o powierzchni powyżej 2000 m2. W północnej części plan dopuszcza również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wzdłuż ul. Grohmanów. Plan wyróżnia usługi z dużym udziałem zieleni, które stanowi gimnazjum przy ul. Kopcińskiego. W wizji Projektantów planu zabudowa przy ul. Grohmanów ma być bardziej reprezentacyjna ze względu na to, że będzie ona wzdłuż ulicy prowadzącej do Nowego Centrum Łodzi i w sąsiedztwie terenów Zielonego Expo.

W trakcie dyskusji publicznej przedstawiciel CH Tulipan zapewniał, że centrum handlowe planuje zbudować „drugą manufakturę”, a Miejska Pracownia Urbanistyczna mu na to nie pozwala. Według jego informacji Tulipan ma w planach zbudowanie centrum handlowego o powierzchni 120 tys. m2 i wybudowanie dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego w ciągu 10 lat.

Pojawił się również głos przedstawiciela branży wystawienniczej, nieposiadającego nieruchomości w obrębie planu. Przedstawił on ideę wybudowania w Łodzi centrum wystawienniczo-hotelowo-biznesowego, które mogłoby obsłużyć jednocześnie do 5 tys. Osób. Pozwoliłoby to na podniesienie konkurencyjności Łodzi w skali krajowej jak i ogólnoeuropejskiej. Osoba ta poparła swój głos faktem, iż związku ze swoją pracą musiała przenieść się do Poznania, gdyż dawał on większe perspektywy organizacji wystaw. Kolejnym z argumentów był szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach, które mimo że są miastem 2 krotnie mniejszym od Łodzi to mają dostateczną infrastrukturę by organizować wydarzenia o randze światowej. Efektem powyższej wypowiedzi była wymiana kontaktów między przedstawicielem branży wystawienniczej a pracownikami MPU i zapewnienie o chęci współpracy przy tworzeniu planu.

W dyskusji publicznej wzięło udział 8 osób, w tym 1 nasz przedstawiciel i  3 przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi do projektu planu można składać do 30 listopada (piątek).

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Plan 108. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego, Kopcińskiego i tereny PKP