Archiwum kategorii: mpzp

Plan 226. Dolina Łódki – Konstantynowska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej. Obszar obejmuje tereny w zachodniej części Łodzi, wzdłuż ulicy Konstantynowskiej po jej południowej stronie, w sąsiedztwie ogrodu botanicznego im. Jakuba Mowszowicza. Na wyznaczonym terenie zlokalizowane są: fragment rzeki Łódki, tereny ogrodów działkowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

Czytaj dalej

Plan 183. Park Poniatowskiego

Plan 183. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej. Czytaj dalej

Plan 125. Księży Młyn

Plan nr 125. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej, Przędzalnianej. Czytaj dalej

Plan 154. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.

Plan nr 154, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, pomiędzy aleją Piłsudskiego oraz ulicami Sienkiewicza, Nawrot i Kilińskiego. Teren objęty opracowaniem jest włączony w program rewitalizacji śródmieścia Łodzi i oznaczony jako obszar 11 (za wyjątkiem nieruchomości Sienkiewicza 56). Ponadto znajduje się on na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Czytaj dalej

Nowa Dzielnica – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowa Dzielnica jest częścią Łodzi powstałą w 1840 r. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul.Piotrkowskiej, Nowego Centrum Łodzi oraz 3 parków: Sienkiewicza, 3 Maja oraz Źródliska. Historyczne uwarunkowania spowodowały, że ta część miasta została odizolowana przez linię kolejową w latach 60. XIX w., przebudowę Kopcińskiego w latach 60. XX w. i po wybudowaniu miejskiej autostrady jaką stała się ul. Piłsudskiego w latach 70. XX w. Czytaj dalej