Plan 239 i 240. Autostrada A1.

30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska uchwaliła 2 przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1 (plan nr 239),
  • dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1 (plan 240).

Czytaj dalej

Zmiana Studium

Do 5 listopada potrwa wyłożenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czytaj dalej

Czy banery wyborcze są legalne?

Od początku kampanii wyborczej informujemy, że banery wyborcze są nielegalne. Wynika to z Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi. Potwierdziliśmy to również w rozmowie telefonicznej z dn. 28.09.2018 r. z Biurem Architekta Miasta, czyli jednostką Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialną za estetykę przestrzeni i realizację postanowień wspomnianego dokumentu. Potwierdzone informacje niezwłocznie nagłośniliśmy. Czytaj dalej

Plan 226. Dolina Łódki – Konstantynowska (wnioski)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej. Obszar obejmuje tereny w zachodniej części Łodzi, wzdłuż ulicy Konstantynowskiej po jej południowej stronie, w sąsiedztwie ogrodu botanicznego im. Jakuba Mowszowicza. Na wyznaczonym terenie zlokalizowane są: fragment rzeki Łódki, tereny ogrodów działkowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

Czytaj dalej

Plan 183. Park Poniatowskiego

Plan 183. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej. Czytaj dalej

Plan 125. Księży Młyn

Plan nr 125. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej, Przędzalnianej. Czytaj dalej

Plan 154. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego.

Plan nr 154, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, pomiędzy aleją Piłsudskiego oraz ulicami Sienkiewicza, Nawrot i Kilińskiego. Teren objęty opracowaniem jest włączony w program rewitalizacji śródmieścia Łodzi i oznaczony jako obszar 11 (za wyjątkiem nieruchomości Sienkiewicza 56). Ponadto znajduje się on na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Czytaj dalej